Downloads

 

Netwerk Notarissen

 

 

 

 

 

Statuten wijziging 2018

 

 

Zaaknummer: 2017V48981VC

 

Vandaag, *, -----------------------------------------------------------------------

 

verschenen voor mij, mr. Victor Hendricus Maria Cornelissens, notaris met de plaats van

 

vestiging de gemeente Moerdijk: ----------------------------------------------------

 

1. de heer Ronald Medardus van Pamelen, geboren te Biervliet op zestien september

 

negentienhonderd vijfenvijftig (Nationaal Paspoortnummer NS7DL4KD9, afgegeven

 

te Sluis op zesentwintig juni tweeduizend dertien), wonende te 4511 PH Breskens,

 

Middendijk 2, gehuwd, ---------------------------------------------------------

 

2. de heer Johannes Alphonsus Maria Morcus, geboren te Hontenisse op zesentwintig

 

november negentienhonderd zevenenvijftig (Nationaal Paspoortnummer ---------

 

NMFC6H519, afgegeven te Sluis op vierentwintig februari tweeduizend zestien), -

 

wonende te 4515 CA IJzendijke, Oranjestraat 66, gehuwd, -----------------------

 

handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging met volledige -

 

rechtsbevoegdheid: Wildbeheereenheid De Wielingen, statutair gevestigd te Oostburg,

 

 

met adres te 4515 CA IJzendijke, Oranjestraat 66, ingeschreven in het handelsregister -

 

van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40303004, hierna te noemen: ‘de

 

Vereniging’ en als zodanig bevoegd op grond van artikel 17 lid 4 van de statuten van -

 

de Vereniging de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. ------------------

 

De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard: -----------------

 

INLEIDING ------------------------------------------------------------------------

 

 

1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op zesentwintig april ------------

 

negentienhonderd drieënnegentig verleden voor mr. J. van den Berg, destijds -----

 

notaris ter standplaats Oostburg. -----------------------------------------------

 

2. De statuten van de Vereniging zijn daarna niet gewijzigd. ------------------------

 

3. Op * is de algemene vergadering van de Vereniging bijeengeroepen met het doel --

 

om te besluiten de statuten te wijzigen. In deze algemene vergadering is niet ----

 

voldaan aan het quorum dat is vereist op grond van artikel 17 lid 3 van de huidige

 

statuten. Van deze vergadering blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van

 

de notulen. --------------------------------------------------------------------

 

4. Vervolgens is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 3 van de ------

 

2

 

huidige statuten de algemene vergadering van de Vereniging opnieuw -----------

 

bijeengeroepen per *. In deze tweede vergadering kon het besluit tot -------------

 

statutenwijziging ongeacht het aantal aanwezige leden worden genomen. --------

 

In deze algemene vergadering gehouden op * heeft de algemene vergadering van -

 

de Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te wijzigen. ---------------

 

Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. -----------------

 

STATUTENWIJZIGING -------------------------------------------------------------

 

 

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke -

 

ingang als volgt: -------------------------------------------------------------------

 

NAAM ----------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 1-------------------------------------------------------------------------

De vereniging draagt de naam: Wildbeheereenheid De Wielingen. --------------------

ARTIKEL 2-------------------------------------------------------------------------

 

 

Zij heeft haar zetel te Oostburg in de gemeente Sluis. --------------------------------

 

BEGRIPSBEPALINGEN -------------------------------------------------------------

ARTIKEL 3-------------------------------------------------------------------------

 

 

In deze statuten wordt verstaan onder: ----------------------------------------------

 

1. De Wet: de Wet natuurbescherming; -------------------------------------------

 

2. Faunabeheer: duurzaam beheer van in het wild levende faunasoorten; ------------

 

3. Faunabeheereenheid: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet; -----------

 

4. Faunabeheerplan: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet; --------------

 

5. Faunacoördinator: als bedoeld in artikel 12 van het huishoudelijk reglement; -----

 

6. Faunasoorten: soorten die overeenkomstig de Wet kunnen worden bejaagd en/of

 

beheerd en/of bestreden; -------------------------------------------------------

 

7. Jacht: bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild --

 

als bedoeld in artikel 3.20, tweede lid van de Wet, alsmede het doen van pogingen

 

daartoe, overeenkomstig paragraaf 3.5 van de Wet; ------------------------------

 

8. Jagen: bemachtigen, doden of met het oog daarop opsporen van in het wild ------

 

levende faunasoorten, alsmede het doen van pogingen daartoe, zulks met het oog

 

op verstandig gebruik van de natuur, populatiebeheer en schadebestrijding -------

 

ingekaderd in planmatig natuur-, fauna- en wildbeheer; -------------------------

 

9. Jager: degene die jaagt; --------------------------------------------------------

 

10. Grondgebruiker: grondgebruiker als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet; --

 

11. Jachthouder: degene die overeenkomstig de Wet gerechtigd is tot het genot van -

 

de jacht; ----------------------------------------------------------------------

 

12. Jachtaktehouder: houder van een geldige jachtakte als bedoeld in de Wet; --------

 

13. Weidelijkheid: in overeenstemming met de landelijke gedrags- en fatsoensnormen

 

zoals neergelegd in opgestelde of op te stellen voorschriften; --------------------

 

14. Wildbeheer: duurzaam beheer van wildsoorten; ---------------------------------

 

15. Wildbeheereenheid: wildbeheereenheid als bedoeld in artikel 3.14 eerste lid van de

 

Wet, verder genoemd de WBE of de vereniging; ---------------------------------

 

16. Wildsoorten: soorten die in de Wet als wild zijn benoemd. -----------------------

 

WERKGEBIED ---------------------------------------------------------------------

 

 

3

 

ARTIKEL 4-------------------------------------------------------------------------

 

 

De omvang van het gebied waarbinnen door de vereniging wordt gestreefd naar ------

 

verwezenlijking van de doelstelling wordt in beginsel bepaald door het gebied --------

 

waarbinnen door de leden de uitoefening van het genot van de jacht, beheer en ------

 

schadebestrijding plaatsvindt en is weergegeven op de aan deze akte gehechte kaart. -

 

Bij of krachtens het huishoudelijk reglement kan het werkgebied worden aangepast. ---

 

OMSCHRIJVING, DOEL EN MIDDELEN ----------------------------------------------

ARTIKEL 5-------------------------------------------------------------------------

 

 

1. De wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders met een jachtakte en --

 

anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties

 

van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en ---

 

jacht worden uitgevoerd mede in samenwerking met en ten dienste van ---------

 

grondgebruikers en/of terreinbeheerders en mede ter uitvoering van het door de --

 

faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan. ------------------------------

 

2. Bij de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling aanvaardt de --------

 

vereniging als grondslag de navolgende beginselen: -----------------------------

 

a. jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de -----------

 

instandhouding van de fauna in Nederland. ---------------------------------

 

b. gezien de centrale rol van de jager bij de uitvoering van de jacht, ------------

 

populatiebeheer en schadebestrijding wordt aanvaard dat de jager een ------

 

dienende taak heeft bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij o.a --

 

land-, tuin- en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel en handhaving -

 

van de redelijke wildstand, bij evenwichtige regulering en beheer van soorten

 

anderzijds. ----------------------------------------------------------------

 

c. de leden van de vereniging dienen zich voortdurend te laten leiden door de --

 

gedachte dat jacht alleen kan plaatsvinden op basis van het beginsel van ----

 

duurzaam gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen. ---------------------------

 

3. De vereniging tracht het in lid 1 omschreven doel onder meer te bereiken door: ---

 

a. in samenwerking met (semi)publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke ------

 

organisaties op het gebied van de land-, tuin- en bosbouw en de eigenaren en

 

gebruikers van de gronden, waarop de leden de jacht kunnen uitoefenen, te --

 

streven naar verbetering van de kwaliteit van het biotoop, zulks zo mogelijk -

 

met gelijktijdig herstel en/of handhaving van de landschappelijke waarden in

 

dit gebied. ----------------------------------------------------------------

 

b. het op eigen naam ten behoeve van haar leden desgewenst verwerven van ---

 

jachtrechten binnen het werkgebied van de vereniging. ----------------------

 

c. nauw met de belangenverenigingen en andere wildbeheereenheden samen te

 

werken ter bevordering van een eensgezinde behartiging van de jachtbelangen

 

op lokaal, provinciaal en nationaal niveau; ----------------------------------

 

d. de leden te stimuleren en te wijzen op de noodzaak van en medewerking aan

 

planmatig beheer. ---------------------------------------------------------

 

e. te streven naar het instellen van jachttoezicht, teneinde zo goed mogelijk ---

 

uitvoering te geven aan de beheerplannen. ---------------------------------

 

4

 

f. het geven van voorlichting. ------------------------------------------------

 

g. het behartigen van de belangen van haar leden, zowel in als buiten rechte, --

 

alle zaken de uitoefening van het genot van de jacht in de ruimste zin des ---

 

woords betreffende. -------------------------------------------------------

 

h. het bevorderen van de kennis en ervaring alle zaken de jacht en/of beheer ---

 

en/of schadebestrijding betreffende, bij de aangesloten leden, deelnemers en

 

donateurs. ----------------------------------------------------------------

 

i het indien nodig voeren van overleg met overheden, en andere daartoe in ----

 

aanmerking komende instanties. -------------------------------------------

 

j. het verkrijgen van subsidies en bijdragen teneinde goed wildbeheer mogelijk -

 

te maken. -----------------------------------------------------------------

 

k. het houden/coördineren van tellingen en afschotregistratie. -----------------

 

LEDEN ----------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 6-------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben --

 

bereikt, en/of bij de wet erkende rechtspersonen, die: ----------------------------

 

a. gerechtigd zijn tot de uitoefening van de jacht (zoals bedoeld in deze --------

 

statuten) en/of beheer en/of schadebestrijding binnen het werkgebied van de

 

vereniging. ----------------------------------------------------------------

 

b. eigenaren zijn, dan wel gebruikers van gronden, waarop het jachtrecht is ----

 

verhuurd aan één of meer leden van de vereniging. -------------------------

 

c. toestemming hebben de jacht uit te oefenen in of buiten gezelschap van de -

 

jachthouder. --------------------------------------------------------------

 

d. drijvers en jachthondenmensen die de doelstelling van de vereniging --------

 

onderschrijven. ------------------------------------------------------------

 

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e- ------

 

mailadressen en telefoonnummers) van alle leden zijn opgenomen. ---------------

 

DEELNEMERS EN DONATEURS -----------------------------------------------------

ARTIKEL 7-------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Deelnemers zijn: ---------------------------------------------------------------

 

a. houders van jachtakten, die niet in de gelegenheid zijn tot de uitoefening van

 

de jacht in het werkgebied van de vereniging en die bereid zijn aan de -------

 

wildbeheeractiviteiten van de vereniging actief deel te nemen. ---------------

 

b. anderen, door het bestuur toegelaten, personen die de doelstelling van de ---

 

vereniging onderschrijven. -------------------------------------------------

 

2 Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te ----

 

steunen door een door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse minimum -

 

bijdrage en het doel van de vereniging onderschrijven. ---------------------------

 

3. Deelnemers en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die -

 

welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. ---------------

 

4. Behalve de overige rechten die aan deelnemers en donateurs bij of krachtens deze

 

statuten worden toegekend, hebben zij het recht aan de door de vereniging ------

 

georganiseerde activiteiten deel te nemen. --------------------------------------

 

5

 

5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e- ------

 

mailadressen en telefoonnummers) van alle deelnemers en donateurs zijn --------

 

opgenomen. -------------------------------------------------------------------

 

TOELATING------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 8-------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Het verzoek om te worden toegelaten als lid, deelnemer of donateur dient -------

 

schriftelijk of per email te worden ingediend bij het bestuur. ---------------------

 

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, deelnemers en donateurs. -----

 

3. Het bestuur is verplicht een verzoek om te worden toegelaten als lid in te willigen

 

indien de verzoeker jachthouder is van een zelfstandig bejaagbaar jachtveld in het

 

werkgebied van de vereniging en in het bezit is van een geldige jachtakte, tenzij --

 

zwaarwegende en gemotiveerde argumenten een dergelijke inwilliging niet ------

 

rechtvaardigen. ----------------------------------------------------------------

 

4. Bij niet-toelating tot lid door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot

 

toelating besluiten. ------------------------------------------------------------

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP -------------------------------------------------

ARTIKEL 9-------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Het lidmaatschap eindigt : -----------------------------------------------------

 

a. door de dood van het lid/natuurlijke persoon, danwel door ontbinding van het

 

lid/rechtspersoon. ---------------------------------------------------------

 

b. door opzegging door het lid. -----------------------------------------------

 

c. door opzegging namens de vereniging. -------------------------------------

 

d. door ontzetting. ----------------------------------------------------------

 

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft -------

 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd. ------------------------

 

OPZEGGING ----------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 10 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft ----------

 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten en -----------

 

Huishoudelijk Reglement gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens

 

de vereniging niet nakomt, waaronder wordt begrepen het niet loyaal uitvoering -

 

geven aan het vastgestelde faunabeheerplan en/of het niet aanleveren/registreren

 

van de door de vereniging gevraagde verplichte afschot en/of -------------------

 

inventarisatiegegevens, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet -----

 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; ----------------------

 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. --------------------

 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts --------

 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een

 

opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan het lidmaatschap -------

 

onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid -----------

 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ----

 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap -

 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was

 

6

 

opgezegd. --------------------------------------------------------------------

 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij -

 

de verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte -

 

uit te sluiten. -----------------------------------------------------------------

 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond -

 

van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ----

 

lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkenen binnen één maand na ----

 

ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ------

 

vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met ----

 

opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende

 

het beroep is het lid geschorst. -------------------------------------------------

 

7. Bij huishoudelijk reglement kan de opzeggingsprocedure nader geregeld worden. --

 

ONTZETTING ----------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 11 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. Ontzetting kan alleen geschieden wanneer een lid of in strijd met de statuten, ---

 

reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke -

 

wijze benadeelt. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan een overtreding -

 

van de Wet Natuurbescherming, Provinciale Verordeningen of de Wet wapens en -

 

munitie. -----------------------------------------------------------------------

 

2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ---------------------

 

3. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen -

 

één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de -

 

algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit

 

met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en ------

 

hangende het beroep is het lid geschorst. ---------------------------------------

 

4. Bij huishoudelijk reglement kan de ontzettingsprocedure nader geregeld worden. --

 

SCHORSING -----------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 12 -----------------------------------------------------------------------

 

 

Het bestuur is bevoegd als disciplinaire maatregel een lid te schorsen, steeds voor een

 

periode van maximaal twee maanden, zonder dat daar een besluit tot opzegging of ---

 

ontzetting aan vooraf gaat. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen nadere --

 

regels gesteld worden. -------------------------------------------------------------

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS EN DONATEURS -

ARTIKEL 13 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. De rechten en verplichtingen van een deelnemer en een donateur kunnen te allen

 

tijde zowel door de vereniging als door de deelnemer of donateur door opzegging

 

worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende ---------

 

verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. ------------------------------

 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. --------------------

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN -----------------------------------------------------------

ARTIKEL 14 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. De leden, deelnemers en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een -----

 

jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. -----

 

7

 

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage

 

betalen. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden ---

 

gesteld. -----------------------------------------------------------------------

 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing --

 

van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. -----------------

 

BESTUUR --------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 15 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie personen en wordt door

 

de algemene vergadering benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het -

 

aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De -------

 

benoeming geschiedt uit leden, waarbij wordt gestreefd naar een samenstelling --

 

waarbij de meerderheid van de bestuursleden jachthouder en/of jachtaktehouder -

 

zijn. --------------------------------------------------------------------------

 

Voorts kan het bestuur aangevuld worden met leden met een toestemming van de

 

WBE voor het jagen buiten gezelschap danwel met overige leden van de ---------

 

vereniging. --------------------------------------------------------------------

 

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur van buiten de

 

leden wordt benoemd. ---------------------------------------------------------

 

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende ------------

 

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een ----

 

voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste één/vierde van de leden.

 

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering -------

 

meegedeeld. Een voordracht door ten minste één/vierde van de leden moet -------

 

minimaal tweeënzeventig uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij -

 

het bestuur worden ingediend. -------------------------------------------------

 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een -------

 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene ----

 

Vergadering, genomen in een vergadering waarin een meerderheid van de leden --

 

vertegenwoordigd is. -----------------------------------------------------------

 

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering --------------

 

overeenkomstig het voorafgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het ------

 

bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keuze. --

 

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die --

 

voordrachten. -----------------------------------------------------------------

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING -----------------------------------

ARTIKEL 16 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen --

 

tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing

 

die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt -

 

door het verloop van die termijn. -----------------------------------------------

 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het

 

bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in --

 

een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn

 

8

 

voorganger in. -----------------------------------------------------------------

 

3. het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ---------------------------------------

 

a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit leden benoemd is door het eindigen --

 

van het lidmaatschap van de vereniging; -----------------------------------

 

b. door schriftelijk bedanken. -------------------------------------------------

 

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR -----------------------

ARTIKEL 17 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het -

 

kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid ----

 

(uitgezonderd de voorzitter) kan, meer dan één functie bekleden. -----------------

 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris ----

 

notulen opgemaakt, die na vaststelling door de vergadering door de voorzitter en -

 

secretaris worden ondertekend. ------------------------------------------------

 

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van

 

en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. -------------------------

 

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING ------------------------------------------

ARTIKEL 18 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het -----

 

besturen van de vereniging. ----------------------------------------------------

 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 15 genoemde -------------

 

minimumaantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. ---------------------------

 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen

 

waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. ---

 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van -

 

zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden --------

 

benoemd. ---------------------------------------------------------------------

 

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering,

 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, --------

 

vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, -

 

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich -

 

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een

 

derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden

 

beroep worden gedaan. --------------------------------------------------------

 

5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de Algemene ------

 

Vergadering voor besluiten tot: -------------------------------------------------

 

a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die -

 

een door de Algemene Vergadering vastgesteld bedrag of vastgestelde waarde

 

overstijgen, onverminderd het hierna onder b. bepaalde; --------------------

 

b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en ----

 

geven van registergoederen; -----------------------------------------------

 

c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet

 

wordt verleend; -----------------------------------------------------------

 

d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,

 

9

 

waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging ----

 

verleend bankkrediet; ------------------------------------------------------

 

e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; ------------------------------

 

f. het optreden in rechte (waaronder niet begrepen het voeren van ------------

 

geschillenprocedures) doch met uitzondering van het nemen van ------------

 

conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die -

 

geen uitstel kunnen lijden; -------------------------------------------------

 

g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en/of opdrachten tot ----

 

dienstverlening. -----------------------------------------------------------

 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep ---

 

worden gedaan. ---------------------------------------------------------------

 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging ----

 

vertegenwoordigd: -------------------------------------------------------------

 

a. hetzij door het bestuur; ----------------------------------------------------

 

b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één

 

moet zijn de voorzitter of de secretaris. -------------------------------------

 

7. Het bestuur is bevoegd derden volmacht te verlenen om de vereniging binnen de -

 

grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. ---------------------------------

 

8. Het bestuur behoeft geen voorafgaande goedkeuring van de Algemene -----------

 

Vergadering voor besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot huur en ---

 

verhuur van het genot van de jacht op gronden, gelegen binnen het werkgebied --

 

van de wildbeheereenheid, indien daarmee een financiële verplichting wordt -----

 

aangegaan.--------------------------------------------------------------------

 

JACHTREGELING SAMENWERKENDE JACHTHOUDERS; WEDERVERHUUR -----------

ARTIKEL 19 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. In geval de vereniging jachthouder wordt op gronden, welke zijn gelegen in het --

 

jachtveld van leden zal het bestuur onverwijld tot wederverhuur van het genot van

 

de jacht aan de laatstzittende jachthouder met een jachtakte overgaan, mits deze

 

lid is van de vereniging en er geen zwaarwegende redenen zijn om niet aan -----

 

hem/haar te verhuren. ---------------------------------------------------------

 

2. Als de verhuurder – zoals bijvoorbeeld een gemeente of Staatsbosbeheer – als ----

 

voorwaarde stelt dat alle door haar beschikbare gestelde gronden in hun geheel --

 

aan de vereniging worden verhuurd dan worden de kosten van de niet-bejaagbare

 

delen naar rato verdeeld over de wederhuurders van de WBE, zie lid 1, waarop wel

 

het wildbeheer op de desbetreffende gronden uit de hoofdverhuur overeenkomst -

 

mag worden gevoerd. ----------------------------------------------------------

 

3. In het geval dat delen van door de hoofdverhuurder beschikbaar gestelde gronden

 

in het werkgebied van een andere WBE liggen en met de WBE de verhuur --------

 

overeenkomst is gesloten, dan wordt het recht tot wildbeheer op de -------------

 

desbetreffende gronden door de WBE verhuurd aan de WBE in wiens gebied deze -

 

gronden liggen. ----------------------------------------------------------------

 

4. Indien de jachthouder van door de WBE aan hem verhuurde gronden na te zijn ---

 

aangemaand de jachthuur nog niet heeft voldaan, dan is de WBE gerechtigd om de

 

10

 

jachthuur overeenkomst eenzijdig en per direct op te zeggen met inachtneming --

 

van het bepaalde in artikel 18, lid 8. --------------------------------------------

 

5. Indien de jachthouder van een via de WBE door de hoofdverhuurder beschikbaar -

 

gestelde grond – na herhaald overleg met het bestuur – niet meer wil pachten, ---

 

dan zal het bestuur een voordracht tot wederverhuur opmaken met inachtneming

 

van het bepaalde in artikel 18, lid 8. -------------------------------------------

 

Het bestuur zal de aanpalende jachthouders, die lid zijn van de WBE schriftelijk --

 

benaderen, waarbij de desbetreffende jachthouder het jachtveld op eigen naam --

 

kan bejagen. ------------------------------------------------------------------

 

6. In die gevallen waarin de vereniging rechtstreeks het genot van de jacht huurt, zal

 

zij bedingen dat wederverhuur aan de daarvoor in aanmerking komende leden ----

 

contractueel in een jachthuurovereenkomst met de WBE wordt vastgelegd. -------

 

Indien een jachthouder geen gebruik maakt van de door de WBE wederverhuurde -

 

gronden, dan zal het bestuur een voordracht tot wederverhuur opmaken met -----

 

inachtneming van het bepaalde in artikel 18, lid 8. ------------------------------

 

Het bestuur zal de aanpalende jachthouders, die lid zijn van de WBE schriftelijk --

 

benaderen, waarbij de desbetreffende jachthouder het jachtveld op eigen naam --

 

kan bejagen. ------------------------------------------------------------------

 

7. Het in lid 1 tot en met 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing als de ------

 

vereniging de toestemming van de grondgebruiker verkrijgt voor het betreden van

 

de gronden voor - en de uitvoering van - populatiebeheer en schadebestrijding, --

 

mits deze jachthouder lid is van de vereniging en er geen zwaarwegende redenen

 

zijn om deze toestemming niet aan hem/haar door te schrijven. -----------------

 

GESCHILLENAFHANDELING --------------------------------------------------------

Artikel 20 -------------------------------------------------------------------------

 

 

Geschillen met betrekking tot jachtaangelegenheden binnen het werkgebied van de ---

 

WBE tussen -----------------------------------------------------------------------

 

1. de leden van de WBE onderling; ------------------------------------------------

 

2. tussen leden van de WBE en het bestuur; ---------------------------------------

 

alsmede geschillen ----------------------------------------------------------------

 

3. met betrekking tot (toetreding) lidmaatschap, statuten, reglementen of besluiten -

 

van de WBE; ------------------------------------------------------------------

 

worden pas afgehandeld overeenkomstig een door landelijke jagersvereniging(en) -----

 

vastgestelde landelijke geschillenregeling, wanneer deze geschillen niet binnen drie ---

 

maanden zijn opgelost door het bestuur van de WBE. --------------------------------

 

JAARVERSLAG -REKENING EN VERANTWOORDING --------------------------------

ARTIKEL 21 ----------------------------------------------------------------------

 

 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. ------

 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige ---

 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen

 

kunnen worden gekend. --------------------------------------------------------

 

3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop -

 

van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene

 

11

 

vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een

 

staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen -

 

boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en

 

verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. -----------------------------

 

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ------

 

tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De ----

 

commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt -

 

aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. ------------------

 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere ------------

 

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een ----

 

deskundige doen bijstaan. De kosten hiervan komen ten laste van de vereniging --

 

voorzover zij niet bovenmatig zijn. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle -

 

door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de ---

 

waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te ---

 

geven. ------------------------------------------------------------------------

 

6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering --

 

worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. ---

 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang

 

te bewaren. -------------------------------------------------------------------

 

ALGEMENE VERGADERING --------------------------------------------------------

ARTIKEL 22 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die -

 

niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ----------------

 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ------

 

algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering -----

 

komen onder meer aan de orde: ------------------------------------------------

 

a. het jaarverslag en de rekening; ---------------------------------------------

 

b. de benoeming van de in artikel 21 genoemde commissie voor het volgende --

 

verenigingsjaar; -----------------------------------------------------------

 

c. voorziening in eventuele vacatures; ----------------------------------------

 

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor -

 

de vergadering. -----------------------------------------------------------

 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit ----

 

wenselijk oordeelt. -------------------------------------------------------------

 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal ----

 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen ----

 

verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van -

 

niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ---

 

gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door

 

oproeping overeenkomstig artikel 26 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse

 

waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. ---------------------------

 

TOEGANG EN STEMRECHT ---------------------------------------------------------

ARTIKEL 23 -----------------------------------------------------------------------

 

 

12

 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het ---

 

bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle deelnemers en alle donateurs. --

 

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij anders

 

in deze statuten bepaald. ------------------------------------------------------

 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. --

 

3. Alle leden hebben stemrecht als volgt: ------------------------------------------

 

- een lid niet zijnde een jachthouder of jachtaktehouder heeft één stem; -------

 

- een jachthouder heeft *vier stemmen; --------------------------------------

 

- een jachtaktehouder heeft *twee stemmen. ---------------------------------

 

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen

 

met dien verstande dat een lid maximaal voor twee andere leden mag stemmen. --

 

ARTIKEL 24 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn

 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één -

 

der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt -

 

ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering

 

daarin zelve. ------------------------------------------------------------------

 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander --

 

door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door

 

de vergadering door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ---------

 

ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces- ----

 

verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het

 

proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk maar zeker binnen twee maanden na --

 

afloop van de vergadering ter kennis van de leden gebracht. ---------------------

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING -----------------------------

ARTIKEL 25 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de -

 

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud -

 

van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk ------

 

vastgelegd voorstel. ------------------------------------------------------------

 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld ----

 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, -----

 

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming -

 

niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit -----

 

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de --------

 

oorspronkelijke stemming.------------------------------------------------------

 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de

 

algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig -------

 

uitgebrachte stemmen. --------------------------------------------------------

 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht en zijn niet geldig.

 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft --

 

verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, --

 

een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan --

 

13

 

wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden -------------

 

herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft -

 

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij ----

 

gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt

 

telkens gestemd tussen de personen, op wie bij die voorafgaande stemming is ----

 

gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming

 

het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het

 

geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door -

 

loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen

 

meer kunnen uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de ----

 

stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. -----------------------

 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,

 

dan is het verworpen. ----------------------------------------------------------

 

7. Alle stemmingen, behoudens stemming over personen -deze geschiedt schriftelijkgeschieden

 

mondeling, tenzij een lid van de algemene vergadering schriftelijke ---

 

stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten ---

 

briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde ----

 

hoofdelijke stemming verlangt. -------------------------------------------------

 

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in vergadering bijeen,

 

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een ----

 

besluit van de algemene vergadering. -------------------------------------------

 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

 

kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent

 

alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot --------------

 

statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is

 

deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent

 

het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende ---

 

formaliteit niet in acht genomen. -----------------------------------------------

 

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING ----------------------------------------

ARTIKEL 26 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De --------

 

oproeping geschiedt schriftelijk (waaronder ook per e-mail en andere gangbare ---

 

communicatiemiddelen) aan de adressen van de leden, deelnemers en donateurs -

 

volgens het register bedoeld in artikel 6, lid 2. De termijn voor de oproeping ------

 

bedraagt tenminste zeven dagen. -----------------------------------------------

 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ----------------

 

STATUTENWIJZIGING --------------------------------------------------------------

ARTIKEL 27 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. In de statuten van de vereniging kan met uitzondering van het in artikel 25, ------

 

negende lid bepaalde, geen verandering worden gebracht dan door een besluit van

 

een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar -

 

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -------------------------------

 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel

 

14

 

tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de ------

 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging -----

 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage

 

leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. --------

 

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden ter kennis -----

 

gebracht. ---------------------------------------------------------------------

 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de ----------

 

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de --

 

leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden -----

 

tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan één week na de ---

 

eerste vergadering doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering ------

 

bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige -----

 

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of ------

 

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ---

 

tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ----------------------------

 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte

 

is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. -----

 

ONTBINDING ----------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 28 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ---------

 

ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is

 

van overeenkomstige toepassing. -----------------------------------------------

 

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot

 

ontbinding lid van de vereniging waren. Ieder hunner ontvangt een deel naar rato

 

van hun contributie over het laatste boekjaar. Bij besluit tot ontbinding kan echter

 

door de algemene ledenvergadering ook een andere bestemming aan het batig ---

 

saldo worden gegeven. ---------------------------------------------------------

 

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening -

 

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van -

 

de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de -

 

vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in --

 

liquidatie". --------------------------------------------------------------------

 

4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende ---

 

baten meer aanwezig zijn. -----------------------------------------------------

 

5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard -

 

gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door

 

de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen. ------------------------------------

 

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ------------------------------------------------------

ARTIKEL 29 -----------------------------------------------------------------------

 

 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. -----------

 

2. Artikel 27, leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing. --------------------

 

3: Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen

 

dwingend recht bevat, noch met de statuten. ------------------------------------

 

15

 

SLOTBEPALING --------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 30 -----------------------------------------------------------------------

 

 

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien,

 

als mede in die gevallen waarin onderdelen van de statuten en huishoudelijk reglement

 

verschillend kunnen worden uitgelegd, beslist het bestuur. ---------------------------

 

BIJLAGEN ------------------------------------------------------------------------

 

Aan deze akte zijn de navolgende stukken vastgemaakt: ------------------------------

 

- notulen algemene vergadering *; -----------------------------------------------

 

- notulen algemene vergadering *. ------------------------------------------------

 

SLOT -----------------------------------------------------------------------------

 

 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------- WAARVAN AKTE

 

in minuut is verleden te * op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----------

 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en het -

 

geven van een toelichting op de inhoud van deze akte, hebben dezen eenparig --------

 

verklaard een ontwerp van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte

 

te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ---

 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, --

 

notaris, ondertekend. ---------------------------------------------------------------

 

  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
In aanvulling op de statuten van WBE De Wielingen, vastgesteld in de algemene ledenvergadering


van *.HET BESTUUR, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN


ARTIKEL 1
lid 1. Elk lid van het bestuur treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het


bestuur vooraf op te maken rooster van aftreding.


lid 2. Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de


eerstvolgende ledenvergadering. Nieuwgekozen bestuursleden nemen op het rooster de


plaats in van hun voorgangers en worden gekozen en benoemd in de algemene vergadering,


welke zo mogelijk in de eerste zes maanden van het jaar wordt gehouden.


lid 3. De secretaris vervult de functie van plaatsvervangend voorzitter.DE VOORZITTER


ARTIKEL 2
lid 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering, regelt de


volgorde van behandeling der zaken ter vergadering af te doen en zorgt voor de handhaving


van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht


elke spreker tot orde te roepen of het woord te ontnemen.


lid 2. De voorzitter heeft voorts onder meer tot taak:


a. de behartiging van de belangen van - en de goede gang van zaken binnen - de


vereniging;


b. het in overleg met de secretaris opstellen van de agenda’s en de convocaties voor


bestuurs- en ledenvergaderingen;


c. het handhaven van de orde in en het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen;


d. handhaven van de statuten en reglementen van de vereniging in de vergaderingen;


e. het er op toezien dat de genomen beslissingen in bestuurs- respectievelijk


ledenvergaderingen correct worden uitgevoerd;


f. het verzorgen van de representatie van de vereniging;


g. de ondertekening (samen met de secretaris) van de notulen van alle vergaderingen en de


belangrijke uitgaande brieven.DE SECRETARIS


ARTIKEL 3
lid 1. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging, waarbij hij zich kan laten bijstaan door


één of meer (bestuur)sleden.


lid 2 De secretaris heeft voorts onder meer tot taak:


a. het uitschrijven en notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen;


b. de mede-ondertekening van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen;


c. de administratieve behandeling van de convocaties en agenda’s voor de bestuurs- en


ledenvergaderingen;


d. het bijhouden van het register van leden, deelnemers en donateurs;


e. het schriftelijk mededelen van het bestuursbesluit tot toelating aan betrokkene en in


voorkomend geval toezenden van de statuten en het huishoudelijk reglement;


f. het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie van de vereniging;


g. voorleggen van belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en ondertekening aan de


voorzitter;


h. het opstellen van het jaarverslag;


i. de archivering, met uitzondering van de tot de financiële administratie behorende


bescheiden;


j. het verzorgen van een juiste registratie van de bestuurssamenstelling bij de Kamer van


Koophandel;20161113 Model Huishoudelijk Reglement WBE’s pagina 2 van 5k. het functioneren als eerste aanspreekpunt van de Wildbeheereenheid;


l. het voorbereiden van de contracten met betrekking tot het door verhuren van jachtvelden


van de gemeente, Staatsbosbeheer, e.a.DE PENNINGMEESTER


ARTIKEL 4
lid 1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen der


vereniging en tekent de kwitanties. De invordering van de jaarlijkse bijdrage is aan hem


opgedragen.


lid 2. De penningmeester heeft voorts onder meer tot taak:


a. het opstellen van het concept voor de jaarlijkse begroting;


b. het opstellen van de jaarrekening;


c. het voeren van de boekhouding;


d. het tijdig innen van te vorderen bedragen;


e. het tijdig doen van betalingen binnen de ramingen van de vastgestelde begroting


(uitgaven buiten de begroting en boven geraamde begrotingsbedragen zijn in geen geval


toegestaan zonder specifiek bestuursbesluit);


f. het adviseren van het bestuur tot het doen van voorstellen aan de ledenvergadering tot


begrotingswijzigingen, in de gevallen dat geen of te lage bedragen zijn begroot;


g. het voeren van een goed geldelijk beheer;


h. het adviseren aan het bestuur met betrekking tot het te voeren financieel beleid;


i. het archiveren van alle stukken die tot de financiële administratie behoren.FINANCIËN


ARTIKEL 5
lid 1 De jaarbijdragen worden door de ALV vastgesteld op voordracht van het bestuur.


lid 2 De ALV kan, op voorstel van het bestuur besluiten administratiekosten in rekening te brengen


voor ondermeer jachthuurovereenkomsten en doorschrijven van toestemmingen en/of


ontheffingen.BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING


ARTIKEL 6
lid 1. Het bestuur vergadert in ieder geval voorafgaande aan de jaarvergadering en voorts zo


dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of tenminste twee bestuursleden daarom verzoeken.


lid 2. In het laatstbedoelde geval moet de bestuursvergadering binnen drie weken na ontvangst van


het onder lid 1 bedoeld verzoek worden gehouden.


lid 3. De oproeping voor de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk zeven dagen voorafgaande


aan de vergadering en met vermelding van de agenda en eventuele stukken.


lid 4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt die in de volgende


bestuursvergadering ter vaststelling worden voorgelegd.


*lid 5. Wanneer een jachtveld is vrijgekomen en meerdere aanpalende jachthouders belangstelling


hebben om daarvoor een jachthuurovereenkomst met de WBE aan te gaan, dan beslist het


bestuur door middel van loting met wie de jachthuurovereenkomst zal worden gesloten.*ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)


ARTIKEL 7
lid 1. De ALV kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te


behandelen agendapunt is omschreven.


lid 2. De ALV stelt bij aanvang de agenda van de betreffende vergadering vast.


lid 3. In de ALV wordt melding gemaakt van " ingekomen stukken”.


lid 4. Ieder lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de


wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.20161113 Model Huishoudelijk Reglement WBE’s pagina 3 van 5lid 5. De voorzitter is gerechtigd een lid, deelnemer en begunstiger wegens (herhaaldelijk)


wangedrag tijdens de ALV het woord te ontnemen en/of uit de vergadering te laten


verwijderen.ARTIKEL 8
Elk lid heeft het recht, staande de vergadering, voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden


na toelichting van de voorsteller alleen dan op de agenda van de volgende vergadering geplaatst,


indien de vergadering zich ervoor verklaart.VERGOEDINGEN


ARTIKEL 9
lid 1. Voor bestuurs- en ledenvergaderingen van de WBE kunnen aan de bestuursleden presentieen


reiskosten naar alle redelijkheid worden vergoed.


lid 2. Indien het reizen betreft, die in opdracht van het bestuur in het belang van de vereniging


geschieden, kunnen vergoedingen voor reis- en verblijfkosten op een door het bestuur van te


voren te bepalen basis worden overeengekomen. Deze vergoedingen zullen door de


penningmeester worden voldaan.


lid 3. De ALV kan besluiten een vergoeding toe te kennen voor het voeren van het secretariaat.ARTIKEL 10
Leden, deelnemers of donateurs of zij die opgehouden lid, deelnemer of donateurs van de vereniging


te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak op haar bezittingen maken.INTRODUCTIE


ARTIKEL 11
Ieder lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de


voorzitter. Evenwel mag niet meer dan één keer per jaar dezelfde persoon geïntroduceerd worden.


Hij die gebruik maakt van dit recht is verplicht met de introducé te tekenen in het introductieboek en


neemt alle verplichtingen op zich van de introducé als gelden deze zijn eigen.FAUNACOORDINATOR


ARTIKEL 12
lid 1. De faunacoördinator wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene


vergadering. Het betreft een bindende voordracht, waaraan evenwel het bindend karakter kan


worden ontnomen door een met meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen genomen


besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste de helft


van de leden vertegenwoordigd is.


lid 2. Indien geen voordracht door het bestuur is opgemaakt, of het bindend karakter aan de


voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering vrij in de keuze van de faunacoördinator.


lid 3. Iedere drie jaar dient de faunacoördinator (her)benoemd te worden.


lid 4. De faunacoördinator heeft tot taak er voor te zorgen dat het faunabeheer planmatig wordt


uitgevoerd, al dan niet door het op te stellen van een lokaal (wild)beheerplan, het organiseren


van inventarisaties ten behoeve van het in de Wet natuurbescherming voorziene


Faunabeheerplan.


lid 5. De faunacoördinator heeft voorts onder meer tot taak:


a. het namens het bestuur optreden als adviseur in alle zaken die wild- en/of faunaschade


betreffen;


b. de bemiddeling tussen de betrokken leden om hen vergunning te verlenen om wildschade


te bestrijden;


c. het op verzoek van de zittende jachthouder coördineren van de schadebestrijding door


een lijst van hiertoe beschikbare leden en deelnemers op te stellen en in overleg met de


jachthouder deze in te delen;20161113 Model Huishoudelijk Reglement WBE’s pagina 4 van 5d. het coördineren, opvragen, registreren en distribueren van de schademeldingen en


afschotgegevens;


e. het op verzoek de zittende jachthouder assisteren bij de administratieve afhandeling van


schadevergoedingsverzoeken;


f. het opstellen van afschotplannen (indien noodzakelijk) en uitreiken van machtigingen;


g. het opstellen van een jaarlijks verslag.ARTIKEL 13
lid 1. De faunacoördinator kan leden van de vereniging aanwijzen die hem bij de uitvoering bijstaan.


lid 2. De faunacoördinator is gerechtigd om het jachttoezicht dat al dan niet onder


verantwoordelijkheid van de vereniging in het gebied van de vereniging wordt uitgeoefend, de


nodige aanwijzingen te geven.


lid 3. De faunacoördinator doet in voorkomend geval voorstellen aan het bestuur over de juiste en


evenredige verdeling van ontheffingen over de leden en deelnemers van de vereniging, zulks


ter realisering van het Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid.FAUNAINVENTARISATIES


ARTIKEL 14
lid 1. De leden verstrekken jaarlijks tijdig de tel-, afschot- en inventarisatiegegevens aan de


secretaris.


lid 2. De leden verplichten zich tot het registreren van afschot en het uitvoeren van


inventarisaties/tellingen in de onder hun beheer vallende jachtvelden dan wel het verlenen van


medewerking aan commissies en/of werkgroepen die hiermee worden belast.


lid 3. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is zal wettelijke verplichte registratie van afschot door of


namens de jachthouder met een jachtakte geschieden.


lid 4. Voor gebruik van deze gegevens, voor andere doeleinden dan ten behoeven van het opstellen


van het provinciale Faunabeheerplan het rapporteren van de uitvoering daarvan of ter


ondersteuning van lokale, provinciale of landelijke belangenbehartiging is toestemming van


het bestuur van de WBE vereist.STROPERIJ EN ONWEIDELIJK JAGEN


ARTIKEL 15
lid 1. De leden en de deelnemers dienen zowel toezichthouders als de plaatselijke politie


onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien zij stropen of andere overtredingen van de Wet


natuurbescherming waarnemen.


lid 2. Het secretariaat dient (schriftelijk) op de hoogte te worden gebracht van bovengenoemde


voorvallen.


lid 3. Indien leden of deelnemers onweidelijk gedrag of andere handelingen in strijd met de


belangen van de vereniging menen waar te nemen bij andere leden of deelnemers en zij deze


zelf niet kunnen corrigeren, dienen zij het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen.


lid 4. De publicatie "Gedragsregels en weidelijkheidsnormen” van de Koninklijke Nederlandse


Jagers Vereniging worden als richtlijn gehanteerd.


lid 5. Het bestuur kan verzoeken om een schriftelijke en ondertekende melding, alvorens de zaak in


behandeling te nemen.


lid 6. Deze meldingen zullen door het bestuur vertrouwelijk, zo nodig na hoor en wederhoor, worden


behandeld.CONCURRENTIEVERBOD


ARTIKEL 16
Het is de leden, deelnemers en donateurs verboden op enigerlei wijze te pogen, direct dan wel


indirect, het jachtrecht en/of de toestemming om op die gronden te beheren en/of schade te bestrijden


te verwerven op gronden waarop andere leden ditzelfde recht hebben verworven. Dit geldt zowel20161113 Model Huishoudelijk Reglement WBE’s pagina 5 van 5gedurende de duur van het lidmaatschap, als gedurende de periode van deelnemerschap of


begunstiging, alsmede gedurende drie jaar, volgende op de eventuele beëindiging van het


lidmaatschap, dan wel het deelnemerschap of begunstiging, één en ander op verbeurte van een door


de WBE direct opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete van eenduizend euro (€ 1.000,00)


voor iedere overtreding of dag, dat een overtreding voortduurt.


Vorenstaand verbod is niet van kracht indien de leden, deelnemers of donateurs bedoeld recht


verkrijgen door eigendomsverkrijging van de gronden waarop dit recht wordt uitgeoefend, danwel


indien het initiatief tot verhuur respectievelijk tot toestemming voor beheer en schadebestrijding


genomen wordt door de verhuurder.OPZEGGING VAN EN ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP


ARTIKEL 17
lid 1. Alvorens het bestuur conform het bepaalde in de statuten besluit tot opzegging van het


lidmaatschap, dan wel ontzetting uit het lidmaatschap, krijgt het betreffende lid, dan wel


krijgen de betreffende leden, via de secretaris van de vereniging een schriftelijke kennisgeving


bij aangetekend schrijven van het voornemen van het besluit.


lid 2. In betreffend schrijven dient het lid te worden gewezen op de mogelijkheid, bij dit artikel


verleend, om in een bijzondere bestuursvergadering te worden gehoord.


lid 3. Het verzoek tot een bijzondere bestuursvergadering dient het lid binnen acht dagen na


ontvangst van de kennisgeving van het bestuur bij aangetekend schrijven aan de secretaris


van de vereniging kenbaar te maken.


lid 4. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk de bijzondere vergadering houden en het lid daarvan op


de hoogte te stellen door mededeling van datum, tijd en plaats van de bijzondere vergadering.


lid 5. Indien het bestuur ook na deze bijzondere vergadering blijft bij het besluit tot opzegging dan


wel ontzetting zal overigens worden gehandeld op de wijze als voorzien in de statuten.SLOTBEPALING


ARTIKEL 18
Daar waar dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.

                                 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.